Privacy Policy


NL: Privacyverklaring
Reukema Blocq & Maneschijn B.V., hierna genoemd: “Reukema”, gevestigd aan Lorentzkade 2, 3846 BP Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door Reukema? Neem dan contact op via het contactformulier op onze website, e-mail of op onderstaand adres. Uw vraag zal vervolgens intern door de functionaris gegevensbescherming behandeld worden.

Ons adres: Lorentzkade 2, 3846 BP Harderwijk phone: +31-341-416844 website: www.reukema.com e-mail: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Reukema verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

§ Voor- en achternaam

§ Adresgegevens

§ Telefoonnummer

§ E-mailadres

§ Gegevens over uw activiteiten op onze website

§ Internetbrowser en apparaat type

§ Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Reukema verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

§ Het afhandelen van uw betaling

§ Verzenden van onze nieuwsbrief of reclame

§ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

§ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

§ U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

§ Om goederen en diensten bij u af te leveren

§ Reukema analyseert uw gedrag op de website en in de app om daarmee de dienstverlening te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

§ Reukema verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiftes.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Reukema bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, in lijn met de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Reukema verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Reukema gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reukema en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Reukema wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Reukema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via uw Reukama contactpersoon of via [email protected].

 


 

EN: Privacy Statement
Reukema Blocq & Maneschijn B.V., hereinafter referred to as: “Reukema”, located at Lorentzkade 2, 3846 BP Harderwijk, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
Do you have questions about this privacy statement? Or about the use of your personal data by Reukema? Please contact us via the contact form on our website, e-mail or at the address below. Your question will then be handled internally by the data protection officer.

Our address: Lorentzkade 2, 3846 BP Harderwijk phone: +31-341-416844 website: www.reukema.com e-mail: [email protected]

Personal data that we process
Reukema processes your personal data because you use our services and/or because you provide them to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:

§ First and Last Name

§ Address details

§ Phone Number

§ Email Address

§ Information about your activities on our website

§ Internet browser and device type

§ Bank account number

For what purpose do we process your personal data
Reukema processes your personal data for the following purposes:

§ Handling your payment

§ Sending our newsletter or advertising

§ To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to carry out our services

§ Informing you about changes to our services and products

§ Offer you the option to create an account

§ To deliver goods and services to you

§ Reukema analyzes your behavior on the website and in the app in order to improve the service and to tailor the range of products and services to your preferences.

§ Reukema also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data that we need for tax returns.

How long we store personal data
Reukema does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected, in line with the guidelines of the Dutch Data Protection Authority.

Sharing personal data with third parties
Reukema only shares your personal data with third parties if it is necessary for the execution of our agreement with you, or to comply with any legal obligations.

Cookies, or similar techniques
Reukema only uses technical and functional cookies, and analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. We can also use them to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that has previously been stored via the settings of your browser.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Reukema and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to [email protected].

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

Reukema would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect your personal data
Reukema takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact your Reukema contact person or via [email protected].